Handelsbetingelser

Generelt
Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for varer solgt via Stringsite.com.

Salgs- og leveringsbetingelserne gælder mellem parterne, i det følgende kaldet Stringsite.com og kunden, for tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt.

Tilbud og ordrebekræftelser / faktura
Endelig aftale er først indgået ved kundens modtagelse af skriftlig ordrebekræftelse/faktura fra Stringsite.com, udtrykkeligt benævnt således.

Kataloger, brochurer, prislister m.v., samt oplysninger om varens mål, vægt og særlige egenskaber i øvrigt kan indhentes af kunden før varens bestilling. Sådanne oplysninger er kun vejledende, og er kun bindende for Stringsite.com, når disse udtrykkeligt er anført ordrebekræftelsen eller fakturaen.

Stringsite.com påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller oplysninger i udleveret skriftligt materiale om produkterne, udarbejdet af leverandører. Dette gælder enhver form for salgsmateriale, beskrivelse, brugervejledning m.v.

Priser
Al salg sker til den til enhver tid gældende online prisliste.

Den aftalte bruttopris fremgår af kundens ordrebekræftelse eller faktura.

Alle priser på hjemmesiden i DKK er inkl. 25% moms.

Betaling

Betaling kan ske med de på siden viste betalingsmuligheder (Dankort, Visa/Dankort, MasterCard, Visa, Visa Electron, Bankoverførsel, American Express, JCB, Maestro samt gavekort) og skal ske senest den dato, ordrebekræftelsen eller fakturaen angiver som den sidste rettidige betalingsdag. De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til Nets(PBS) i krypteret form (SSL) som det kun er dig og Nets der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart varen afgår fra Stringsite.com, Vælger du at modtage varen med efterkrav betales beløbet ved modtagelse af varen.

Såfremt en forfaldsdato ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved fakturadato. Udskydes levering på grund af kundens forhold, er kunden - medmindre Stringsite.com skriftligt meddeler kunden andet - alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til Stringsite.com, som om levering var sket til aftalt tid.

Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er StringSite.com berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen med 2 % pr. påbegyndt måned.

Kunden er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på StringSite.com, som ikke er skriftligt anerkendt af Stringsite.com, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

Rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling.

Ejendomsret
Den leverede vare forbliver Stringsite.com's ejendom, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger og alle øvrige krav i henhold til forretningsforholdet er betalt af kunden.

Levering
Leveringstiden er typisk 2-5 dage i Danmark, 3 - 10 dage i Norge, Sverige. Der tages forbehold for at enkelte produkter kan være i restordre eller have længere leveringstid. Ved evt. længere leveringstid vil dette så vidt muligt fremgå i produktbeskrivelsen.

Der kan forekomme forsinkelser pga. ophold i tolden til kunder udenfor Danmark. Stringsite.com påtager siger intet ansvar for forsinkelser af denne art.

Levering sker ved overgivelse til den første transportør med henblik på varens videresending til kunden, eller hvor kunden selv skal afhente varen, når varen stilles til rådighed for kunden på Stringsite.com's forretningssted/lager.

Stringsite.com påbegynder levering på det tidspunkt, som angives i ordrebekræftelsen eller på fakturaen, medmindre andet er aftalt.

Måtte Stringsite.com af kommercielle, tekniske eller af andre årsager herunder på grund af forsinkelse med tilvejebringelse af ydelser fra andre operatører, skønne det nødvendigt, er Stringsite.com dog berettiget til at udskyde leveringsdatoen.

Hvis der er truffet aftale om levering på kundens adresse, stilles varen til kundens disposition for aflæsning.

Såfremt varen ikke kan leveres på den af kunden specificerede leveringsadresse, vil varen kunne afhentes på et af Post Danmark specificeret posthus. Såfremt varen ikke afhentes inden for den af Post Danmark angivne periode, vil varen blive returneret til Stringsite.com og kunden vil blive faktureret et gebyr på DKK 150,- til dækning af handlingomkostninger. Evt. ny levering vil ske for kundens regning.

Udgifter ved eventuel ventetid for aflæsning på kundens adresse eller andet af kunden anvist leveringssted påhviler kunden, ligesom kunden må dække omkostninger som følger af, at kundens forhold medfører, at kunden ikke kan modtage varen til aftalt leveringstid.

Forsinkelse
Skyldes forsinkelser ved levering, at StringSite.com er i en situation som angivet under levering, udskydes leveringstidspunktet med den tid hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 14 dage. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløb af den aftalte leveringstid.

Stringsite.com skal i ovennævnte tilfælde omgående meddele kunden ændringer i leveringstiden.

Stringsite.com er ikke erstatningsansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, følgetab, avancetab o.l., som måtte indtræde som følge af forsinkelse. Et evt. erstatningskrav mod Stringsite.com kan ikke overstige 10.000,- DKK pr. skadestilfælde.

Risikoens overgang
Risikoen for den købte vare overgår til kunden, når varen af StringSite.com's leverandør er overgivet til forsendelse, eller når varen er stillet til rådighed for kunden på Stringsite.com's forretningssted/lager.

I tilfælde af at Stringsite.com ikke er i stand til at levere på grund af kundens forhold, overgår risikoen for varen tillige til kunden, når underretning om det nævnte forhold er tilgået StringSite.com, og varen er sat til kundens disposition.

Force majeure
StringSite.com hæfter ikke for manglende opfyldelse af StringSite.com's forpligtelser, som skyldes force majeure, herunder krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, strejke, blokade eller lock-out, eksport- eller importforbud, naturkatastrofer eller dårlige vejrforhold, brand, mangel på arbejdskraft eller energiforsyning eller nogen årsag i øvrigt som ligger udenfor StringSite.com's kontrol og, som er egnet til at hindre StringSite.com i opfyldelsen.

Ovennævnte force majeure klausul er gældende, hvad enten opfyldelseshindringerne rammer StringSite.com selv eller en af StringSite.com valgte underleverandør eller transportør.

Mangler og reklamation
Ved levering skal kunden straks - og inden ibrugtagning - foretage en sådan kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.

Hvis kunden vil påberåbe sig en kvalitativ eller kvantitativ mangel, skal kunden omgående og inden 14 dage give StringSite.com skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Dette kan gøres via e-mail til info@StringSite.com.

Skulle de leverede varer vise sig at være behæftet med mangler, for hvilke StringSite.com er ansvarlig, påtager StringSite.com sig alene og efter eget valg, enten at foretage justering, reparation eller omlevering inden for en rimelig frist eller at give et forholdsmæssigt afslag i købesummen.

StringSite.com er ikke erstatningsansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, følgetab, avancetab o.l., som måtte indtræde som følge af en mangelfuld levering. Et evt. erstatningskrav mod StringSite.com kan ikke overstige 10.000,- DKK pr. skadestilfælde.

Det påhviler kunden straks ved modtagelsen, skriftligt at gøre eventuelle reklamationer vedrørende transportskade gældende overfor transportøren og såfremt skaden ikke kunne konstateres ved modtagelsen, da snarest og senest 14 dage herefter. Vær dog i disse tilfælde opmærksom på den enkelte transportørs betingelser.

Kunden har to års reklamationsret på produkter, som købes hos StringSite.com. Der er dog ikke reklamationsret på sliddele såsom; strenge, plektre, trommestikker, medmindre fejlen skyldes produktionsfejl.

Kunden bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Ved returnering af varer til StringSite.com skal returskema benyttes. Returskema kan downloades fra StringSite.com.

I tilfælde af fejl ved varen, som henhører under reklamationsretten, returnerer StringSite.com varen uden omkostninger for køber. Køber skal selv sørge for fragt ved forsendelse fra køber til StringSite.com (eller anden angivet destination). Ved reperationer der hører under reklamationsretten skal kopi af købsfaktura/kvittering medsendes. I modsat fald afregnes reperation efter gældende takster.

Annullering og ændring af ordre
Kundens annullering eller ændring af ordren, herunder ændring af specifikation, mængde og leveringstidspunkt, skal aftales skriftligt i de enkelte tilfælde.

De med annulleringen eller ændringen forbundne omkostninger, dækkes fuldt ud af kunden.

Fortrydelsesret
Kunden har altid fortrydelsesret i 14 dage efter modtagelse af varerne.

I det omfang kunden returnerer varen som følge af fortrydelsesretten, afholder kunden samtlige omkostninger i forbindelse med varens returnering, ligesom risikoen for varen forbliver hos kunden, indtil StringSite.com overfor kunden har bekræftet, at de returnerede varer er modtaget i mangelfri stand.

Varer med tilbehør skal tilbageleveres i væsentlig samme stand og mængde, som de blev leveret. Varerne og tilbehøret skal være ubrugte, i mangelfri stand, i original præsentabel emballage og smudsfri. Ved evt. fejl og mangler ved modtagelse fra kunden vil varen enten blive nægtet returneret, eller opkrævet et gebyr på 15% for genlagring.

StringSite.com refunderer kunden den fulde købesum, forudsat fristen for at fortryde er overholdt og forudsat varerne og tilbehøret er returneret i væsentlig samme stand og mængde.

StringSite.com forbeholder sig retten til at opkræve et gebyr på 15% af købesummen, såfremt at køberen vælger at returnere varer indenfor fortrydelsesrettens periode, som specielt er fremskaffet til kunden som ikke kan anses for værende lagervarer. Dette gælder typisk varer, som ikke er StringSite.com's eget mærke.

Ved returnering af varer til StringSite.com skal returskema benyttes. Returskema kan downloades fra StringSite.com.

Garanti
StringSite.com yder ikke selvstændig garanti på vareleverancer og en i købsaftalen eller på anden måde tilsagt producentgaranti for en vare er alene at betragte som en videregivelse af producentgarantien, således at der ikke overfor StringSite.com kan rejses krav i henhold til den pågældende garantierklæring.

Garantien er kun gældende, såfremt garanti-erklæringens betingelser er opfyldt og brugs-, monterings- og benyttelsesanvisninger er blevet fulgt.

Produktansvar
StringSite.com har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for StringSite.com's kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider. Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og StringSite.com.

I det omfang intet andet følger af ufravigelige bestemmelser, gælder følgende vedrørende StringSite.com produktansvar.

StringSite.com er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af StringSite.com eller andre, som StringSite.com har ansvaret for.

StringSite.com er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som måtte indtræde, medens det solgte er i kundens besiddelse. StringSite.com er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af kunden, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er StringSite.com kun ansvarlig for skader på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade.

StringSite.com er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

I den udstrækning, StringSite.com måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er kunden forpligtet til at holde StringSite.com skadesløs i samme omfang, som StringSite.com's ansvar er begrænset efter de 3 foranstående punkter.

Disse begrænsninger i StringSite.com's ansvar gælder ikke, hvis vedkommende har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til ovennævnte punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

StringSite.com er kun selvstændig erstatningsansvarlig for produktskade, som forvoldes på andre ting, hvis det dokumenteres, at den indtrufne skade beror på defekt i varen, hidrørende fra fejl begået af StringSite.com. StringSite.com's selvstændige ansvar for skader på ting kan aldrig overstige DKK. 10.000,00. StringSite.com hæfter alene for culpa ansvar i 3 år efter den dag, skadelidte har fået eller burde have fået kendskab til skaden og defekten.

StringSite.com og kunden er gensidigt forpligtede til at lade eventuelle sagsanlæg finde sted ved danske retsinstanser og ved brug af gældende dansk lovgivning.

Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr
Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@StringSite.com

Forbehold for ændringer
StringSite.com forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for dette website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Misbrug
Misbrug af StringSite.com medfører politianmeldelse.

Firma-information:

Stringsite.com
Kjeldsmarkvej 2F
7600 Struer
E-mail: info@stringsite.dk

CVR.nr.: 42 49 60 14
Ejes af: Laurs Lysgård Pedersen
 

 

Links
Nets Denmark A/S
FDIH / Forbrugerrådet
Forbrugerstyrelsen
Forbrugerstyrelsen - med karakterbog over onlinebutikker
Forbrugerrådet
Forbrugerinformation

 

 

 

Stringsite.com